هزینه حمل و نقل

 

– اگر ایراد فنی، وجود مغایرت فنی یا فیزیکی یا آسیب دیدگی ظاهری، به تایید کارشناسان خدمات پس از فروش تهران کتانی برسد، هزینه‌های ارسال به عهده تهران کتانی است.
– برای واریز هزینه پست به حساب مشتری، قبض پستی با مهر شرکت پست باید همراه کالا به شرکت تهران کتانی ارسال شود.همچنین تصویری از رسید تهیه و به آدرس services@digikala.com .ایمیل شود
– در صورت انصراف از خرید، یا تایید نشدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسان تهران کتانی، هزینه ارسال و دریافت مجدد کالا، به عهده مشتری خواهد بود.